warning: Missing argument 2 for framework_breadcrumb() in /home/kne/ftp/www.sojeccy.pl/sites/all/themes/framework/template.php on line 33.


Źródła finansowaniaekon. podstawowym kryterium wyróżnienia źródeł jest pochodzenie kapitału inwestora. Z punktu widzenia tego kryterium można wyróżnić źródła własne i obce. Kapitały własne obejmują m.in. oszczędności własne indywidualnego inwestora, część zysku oraz odpisy amortyzacyjne inwestora instytucjonalnego, kapitał uzyskany z emisji akcji, emisja akcji. Kapitały obce stanowią kredyty, dotacje i subwencje, emisje obligacji, fundusze zapomogowe, ulgi podatkowe i inne. Finansowanie poprzez kapitał własny ma zalety i wady. Zaletą jest wyłączne prawo inwestora do roszczeń z tytułu zysków kapitałowych. Wadą finansowania np. przez emisję akcji jest ograniczenie tej formy tylko do spółek akcyjnych notowanych na giełdzie. Koszt oraz efektywność finansowania zależą w znacznej mierze od popularności danej firmy na giełdzie, a także od kondycji rynku papierów wartościowych. Nabywca akcji nabywa prawo głosu, co może mieć niekorzystne skutki dla inwestora; akcjonariusz nabywa również prawo do dywidendy, co oznacza, że uczestniczy we wzroście zysków firmy. Finansowanie z własnych oszczędności, oraz z części zysku nie jest popularne na rynku nieruchomości - wobec dużej kapitałochłonności nieruchomości, oznaczałoby długi okres oszczędzania. Inwestorzy na rozwiniętych rynkach nieruchomości sięgają po kapitał własny jedynie jako jedno ze źródeł finansowania. Dążą do włączenia kapitału obcego, upatrując w tym sposób do bogacenia się na inwestowaniu w nieruchomości. Źródła obce również mają wady - wiążą się z ryzykiem finansowym, że bieżące dochody z nieruchomości mogą okazać się niewystarczające do pokrycia raty kredytu i przypadających odsetek. Inwestorzy dążą do połączenia obu źródeł finansowania, wykorzystując dodatnie skutki tzw. dźwigni finansowej.

Sposób finansowania zależy od wymagań i pomysłowości stron uczestniczących w realizacji projektu; zależy również od: profilu działalności inwestora - czy celem inwestycji jest lokata kapitału, czy akcje rozwojowe, jego pozycji na rynku, rodzaju oprocentowania (stałe czy zmienne), wysokości stopy procentowej, okresu zwrotu kredytu, wymaganej przez kredytodawcę formy zabezpieczenia kredytu, ulg podatkowych itp.

[ powrót ]