Formularze

   

   

  • DEKLARACJE PCC (PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH)
  • Deklaracja PCC-1– deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 16 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
  • Deklaracja PCC-1/A– Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Wzór obowiązujący od 16 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
  • Deklaracja PCC-2– Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika. Wzór obowiązujący od 16 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
  • Deklaracja PCC-2– Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
  • Deklaracja PCC-3– Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
  • Deklaracja PCC-3/A– Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

  powrót do spisu

   

   

  • DEKLARACJE PIT
  • PIT-23Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
  • PIT-28Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2007 roku. Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  powrót do spisu

   

   

  • KSIĘGA WIECZYSTA
  • KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej
  • KW-ODPIS-AKTWniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
  • KW-OZNZałącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
  • KW-ZADZałącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
  • KW-PPZałącznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
  • KW-WGLADWniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
  • KW-WUZałącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania
  • KW-ZALWniosek o założenie księgi wieczystej
  • KW-ODPISWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

  powrót do spisu

   

   

  • DEKLARACJA SD
  • SD-3Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.
  • SD-3/AInformacja o pozostałych podatnikach – nabytych rzeczy lub praw majątkowych.
  • SD-Z1Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

  powrót do spisu

   

   

  • OŚWIADCZENIA I WNIOSKI DO URZĘDU SKARBOWEGO
  • Najem, podnajem, dzierżawa, urząd skarbowy– Oświadczenie o rezygnacji z opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i o wyborze opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Jest składane do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
  • Najem, podnajem, dzierżawa, urząd skarbowy– Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów przez jednego ze współmałżonków. Składane jest do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Najem, podnajem, dzierżawa, urząd skarbowy– Oświadczenie dotyczące opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (miesięcznie lub kwartalnie). Składane jest do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, jeżeli podatnik rozpoczyna osiąganie tego przychodu w trakcie roku podatkowego.
  • PIT, urząd skarbowy– Oświadczenie o przekazaniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Składane we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2007 roku.
  • PIT, urząd skarbowy– Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Składane we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Dotyczy podatników, którzy nieruchomości i prawa majątkowe nabyli od dnia 1 stycznia 2007 roku

  powrót do spisu

   

   

  • UMOWY I WYPOWIEDZENIA

  powrót do spisu

   

   

  • WZORY PISM / SPRAWY CYWILNE