Forms

 

 

 • DEKLARACJE PCC (PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH)
 • Deklaracja PCC-1– deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 16 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
 • Deklaracja PCC-1/A– Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Wzór obowiązujący od 16 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
 • Deklaracja PCC-2– Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika. Wzór obowiązujący od 16 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
 • Deklaracja PCC-2– Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
 • Deklaracja PCC-3– Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
 • Deklaracja PCC-3/A– Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

powrót do spisu

 

 

 • DEKLARACJE PIT
 • PIT-23Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 • PIT-28Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2007 roku. Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

powrót do spisu

 

 

 • KSIĘGA WIECZYSTA
 • KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • KW-ODPIS-AKTWniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
 • KW-OZNZałącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
 • KW-ZADZałącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
 • KW-PPZałącznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
 • KW-WGLADWniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
 • KW-WUZałącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania
 • KW-ZALWniosek o założenie księgi wieczystej
 • KW-ODPISWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

powrót do spisu

 

 

 • DEKLARACJA SD
 • SD-3Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.
 • SD-3/AInformacja o pozostałych podatnikach – nabytych rzeczy lub praw majątkowych.
 • SD-Z1Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

powrót do spisu

 

 

 • OŚWIADCZENIA I WNIOSKI DO URZĘDU SKARBOWEGO
 • Najem, podnajem, dzierżawa, urząd skarbowy– Oświadczenie o rezygnacji z opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i o wyborze opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Jest składane do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
 • Najem, podnajem, dzierżawa, urząd skarbowy– Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów przez jednego ze współmałżonków. Składane jest do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Najem, podnajem, dzierżawa, urząd skarbowy– Oświadczenie dotyczące opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (miesięcznie lub kwartalnie). Składane jest do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, jeżeli podatnik rozpoczyna osiąganie tego przychodu w trakcie roku podatkowego.
 • PIT, urząd skarbowy– Oświadczenie o przekazaniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Składane we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2007 roku.
 • PIT, urząd skarbowy– Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Składane we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Dotyczy podatników, którzy nieruchomości i prawa majątkowe nabyli od dnia 1 stycznia 2007 roku

powrót do spisu

 

 

 • UMOWY I WYPOWIEDZENIA

powrót do spisu

 

 

 • WZORY PISM / SPRAWY CYWILNE